12.03.2018

PYHÄN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA KÄYNNISTYI

AVOIN JA RAKENTAVA KESKUSTELU


Pyhäläisten lasten päivähoidon järjestämisestä on tullut keskustelujen kestoaihe, josta on taitettu peistä
vuosikausia ilman pysyvää, kestävää ratkaisua.

Pelkosenniemen kunta yhteistyössä Pyhän kyläyhdistyksen Palvelukokeiluja Pyhällä – hankkeen kanssa otti
asiassa ”aikalisän” toteuttamalla rakentavaan ja tasaveroiseen vuoropuheluun perustuvan päivähoidon
tulevaisuuteen liittyvän keskustelun.

Tähän AIKALISÄ – keskusteluun kutsuttiin tuomaan näkemyksensä ja kokemuksensa kaikki keskeiset asiaan
liittyvät osapuolet: kaikki pyhäläisten lasten vanhemmat, päivähoidon työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa
sekä valtuutetut. Mukaan kutsuttiin myös naapurikuntien varhaiskasvatuksen johtoa. Helmikuun lopussa
Kuusirannassa käydyssä ohjatussa keskustelussa oli mukana yhteensä 14 henkeä, jotka edustivat kaikkia
kutsuttuja osapuolia.

Keskustelun toteutuksessa sovellettiin SITRA:ssa kehiteltyä Erätauko – työskentelyä. Erätauko on osa
Sitran juhlavuotta, virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa sekä oikeusministeriön koordinoimaa
Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanketta. Lisätietoja menetelmästä
https://www.sitra.fi/eratauko/ . Keskustelun tavoitteena Kuusirannassa oli saada aikaan yhteistä
ymmärrystä ja näkemystä asiassa. Keskusteluun haluttiin tuoda erilaisia päivähoitopalvelujen 
järjestämiseen liittyviä näkökulmia sekä tuleviin ratkaisuihin vaikuttavia syitä ja perusteluja.  Ajatuksena
oli saada aikaan rakentavalla tavalla käytävää keskustelua ennen Pyhän  päivähoitoratkaisun
jatkovalmistelua  ja päätöksentekoa. Keskustelussa keskityttiin moniääniseen  näkemysten ja perustelujen
kuuntelemiseen. Jokaisella osallistujalla oli toisiaan kuuntelemalla  mahdollisuus oman näkemyksensä
avartamiseen ja itselle uusien perustelujen ymmärtämiseen.

Oleellista tasaveroisen vuoropuhelun käymisessä olivat keskustelussa noudatettavat pelisäännöt.
Keskeinen rakentavan vuoropuhelun lähtökohta oli jokaisen osallistujan tasaveroinen mahdollisuus
osallistua ja tulla kuulluksi omalla äänellään. Kaikilla oli yhtäläinen oikeus oman mielipiteensä ilmaisuun
ilman arvostelua, päälle puhumista, vähättelyä tai keskeyttämistä. Keskustelussa ei tavoiteltu
yksimielisyyttä. Turvalliseksi koettu tilanne antoi tilaa myös ristiriitojen puheeksi ottamiselle. Aikalisä –
keskustelu toteutettiin ulkopuolisen ohjaajan ohjauksessa.

Osallistujien kokemus käydystä päivähoitokeskustelusta oli rohkaiseva. Avointa ja rakentavaa, eri osapuolet
yhdistävää päivähoitokeskustelua halutaan kunnassa jatkaa. Osallistujat olivat yksimielisiä päivähoidon
pysyvän ratkaisun tarpeellisuudesta ja päätöksen aikaansaamisesta. Tavoitteena on kevään aikana
käytävän keskustelun tuloksena saada aikaan kestävä päivähoitoratkaisu pyhäläisille lapsiperheille.

Lisätietoja:
Johanna Suopanki
päivähoidon vastaava
Pelkosenniemen kunta
p. 040 754 7315


Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki
aikalisä – keskustelun ohjaaja, yhteisökehittäjä
Palvelukokeiluja Pyhällä – hankkeen koordinaattori
p. 050 528 9638