Yksinyrittäjien koronatuen valmistelu etenee. Kunnille rahoitusta ja tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä

 

OHJEET ASIAKKAALLE:

HAKEMUS: https://www.vismasignforms.com/form/948716b6-abec-466f-b707-75b76db5b8e7

Linkki sähköiseen lomakkeeseen, jossa allekirjoitus varmennetaan hakijan omilla pankkitunnuksilla:

HUOM! lähetä liitteet: mika.tenhunen@pelkosenniemi.fi

LUE ohjeet huolellisesti läpi ja täytä kaikki kohdat ja liitä mukaan kaikki pakolliset dokumentit. TUKEA VOIDAAN MYÖNTÄÄ VAIN, KUN KAIKKI KOHDAT JA TARVITTAVAT DOKUMENTIT OVAT TÄYTETTY JA LIITETTY. Hakemukset täytetään sähköisesti tietoturvan ja henkilötietosuojalain sekä tasa-arvoisen kohtelun mahdollistamiseksi. 

Hakemukseen pääsette henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. 

 

TARKEMMAT OHJEET:

Avustusten myöntäminen

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjän avustuksessa yrityksen määritelmä vastaa EU:n valtiontukisääntelyn mukaista yrityksen määritelmää, jonka mukaan yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Suomessa pääosa taloudelliseen toimintaan myönnetyn tuen saajista on rekisteröityneinä yritys- ja yhteisötietokantaan.

Tämä tarkoittaa, että Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää oikeudellisen muodon ja rahoitustavan estämättä yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlance -yrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 – 5 henkilöä, mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY -keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajan-jaksolla.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis ole palkansaajan asemassa (työ-suhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Mikäli yrityksessä on palkattua työvoimaa, ohjataan hakijat ELY:yyn tai Business Finlandiin.

Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen.

 

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

• yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen

• yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan;

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvioitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksenmyyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Lisäksi avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjän avustukseen on lähtökohtana, että luotetaan hakijan hakulomakkeessa ilmoittamaan tietoon. Avustuksen hakulomakkeessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että toiminta on päätoimista ja yritystoimintaan harjoitetaan yksin, että toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa, että yrityksen taloudellisen tilanteen merkittävä heikkeneminen johtuu koronaepidemiasta ja että hakija aikoo jatkaa yritystoimintaa epidemian jälkeen. Näiden tilanteiden varalle, että hakija on ilmoittanut virheellistä tietoa, kunnan ja hakijan välisessä sopimuksessa sovitaan, että avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus, ja että väärinkäyttötapauksissa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen vastaanottaminen täytyy järjestää siten, että hakemuksen saapumishetki on yksilöitävissä vähintään päivän tarkkuudella.

Koska avustus myönnetään valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kunnalle edelleen käytettäväsi yksinyrittäjien tukemiseen, kuntien on noudatettava valtioavustuslaissa todettua sopimusmenettelyä. Näin ollen kunnan on tehtävä sopimukset avustusta saavien yksinyrittäjien kanssa avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja avustuksen ehdoista.

Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena 2000 euroa kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden.

Yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen, jolloin kunta myöntää avustuksen yksinyrittäjälle vähämerkityksellisenä tukena.

Sopimukseen tulee kirjata seuraava teksti:

Tähän avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) perusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään100 000 euroa) kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana. Deminimis -tukien enimmäismäärään lasketaan avustuksen saajan de minimis -tukien lisäksi myös ne Suomessa myönnetyt de minimis -tuet, jotka on myönnetty saman konsernin muille suomalaisille yrityksille tai muille sellaisille suomalaisille yrityksille, joilla on avustuksen saajayhtiöön muu komission asetuksen (EU) N:o1407/2013 artiklan 2 kohdan 2 mukainen sidos. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikkien itse saamiensa sekä muiden edellä tarkoitettujen läheisyhtiöiden saamien de minimis -tukien määrät ja myöntöajankohdat.

 

 

Kunnassa neuvoa antaa Mikko arkisin kello 13.00-15.00

Mikko Talikainen

Toimistosihteeri

040 483 9818

 

Ja Mika Kello 9.00-11.00

Mika Tenhunen

Elinkeinokoordinaattori

040 195 0488